Najlacnejšie mobilné telefony na Trhu

Zmluvné podmienky

Objednanie tovaru
 

V prípade záujmu v e-shope nakupovať a spotrebiteľ nie je ešte našim zákazníkom, je nutné sa zaregistrovať v klientskej zóne a následne vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-shopu vyžaduje. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému e-shopu.

Pri registrácii môže každý spotrebiteľ zadať svoje prístupové meno a heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch hlásiť v systéme e-shopu. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje.

Objednávky prostredníctvom e-shopu lacne-mobily môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Spotrebiteľ si môže v e-shope objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Košík a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.

Po naplnení košíka má spotrebiteľ na výber spôsob dopravy, prípadne osobné prevzatie.

Tovar  je možné dodať kuriérskou službou, platba na dobierku alebo prevodom na účet.
Kuriérom, platba pri prevzatí alebo si môžete tovar prevziať osobne.

Cena dopravy bude faktúrovaná spolu s tovarom. Lacne-mobily vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad prípadne vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene budete vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Po stlačení tlačidla Potvrdiť objednávku, bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme  a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou lacne-mobily

Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.


Overenie  objednávky

Po úspešnom objednaní tovaru  sa s Vami prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o dostupnosti tovaru a termíne dodania, prípadne možnosti osobného prevzatia.

 

Dodacie a platobné podmienky

Ak ste zvolili dopravu prostredníctvom kuriéra a platbu prevodom na účet,  príde Vám e-mailom predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Tovar Vám bude zaslaný ihneď po zaregistrovaní Vašej úhrady na našom účte. V prípade dodávky tovaru prostredníctvom kuriérskej dobierky vám tovar bude odovzdaný až po zaplatení faktúry v hotovosti kuriérovi.

Ak spotrebiteľ neuhradí  predfaktúru do doby splatnosti, systém  ju označí za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Lacne-mobily

Spoločnosť lacne-mobily garantuje cenu z objednávky (zálohovej faktúry) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť lacne mobily. vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.

Spoločnosť Lacne mobily, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar sporebiteľovi najneskôr do 21 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spotrebiteľovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má spotrebiteľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. V praxi je tovar spravidla dodaný do 7 pracovných dní po príjme úhrady na náš účet.

Spotrebiteľ si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Tovar musí byť zabalený a spoje balenia musia byť oblepené páskou, ktorá nesmie byť porušená. Spolocnost neruči za spravnost obsahu vo vnutri balika.

 

Reklamácia tovaru

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, príslušenstva, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodaným s výrobkom. Spoločnosť Lacne-mobily, s.r.o. si vyhradzuje právo predlžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom.

Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), poškodením záručnej plomby, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom).

Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

 

Storno poplatky

Spotrebiteľ sa so spoločnosťou Lacne-mobily. dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru dodávateľovi z dôvodov na strane spotrebiteľa:

Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 1000,- Sk bez DPH  v prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľi sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 30% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 1000,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľi tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by spoločnosť Lacne-mobily. neposkytla spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianského zákoníka povinná poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia.

Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianského zákoníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavrenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je spoločnosť Vendea, s.r.o. povinná bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákoníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
 

 

Ochrana osobných údajov
 

Ak je spotrebiteľ fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplna poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu spotrebiteľa a prípadnú komunikáciu.

Ak je spotrebiteľ právnicka osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Meno firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu spotrebiteľa vykonanou bankovým prevodom.

Spoločnosť Vendea, s.r.o. chráni súkromné údaje spotrebiteľa pred zneužitím.  

Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnila svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu spotrebiteľa.

Používaním internetového obchodu súhlasí spotrebiteľ so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

© 2011 Všetky práva vyhradené. Lacné-mobily

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode